SFSTC5000220ZC0
Syfer Technology Logo
Syfer Technology

SFSTC5000220ZC0 – Syfer feedthro

SKU: P124 Category:

Syfer feedthro, 500V,22pF, Solder in.